Nutriční sestra

Správná výživa novorozence je jednou ze základních požadavků, na kterém závisí správný vývoj dítěte. Optimální stravou pro novorozence je mateřské mléko a to formou kojení. Nicméně jsou novorozenci, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu nebo onemocnění nemohou být kojeni, nebo dokonce potřebují speciální mléčnou výživu (odborně formuli). Pro přípravu mléka pro tyto děti využívá naše neonatologické oddělení prostor mléčné kuchyně a služeb nutriční sestry.

Největší skupinu dětí, které tyto služby využívají, tvoří děti na jednotce intenzivní a resuscitační péče (JIRP) a na jednotce intenzivní péče (JIP). Pokud to zdravotní stav dítěte dovoluje, je výhodné, aby výživa mateřským mlékem byla co nejčasnější. Protože v prvních dnech po porodu většina maminek ještě vlastní mateřské mléko nemá, využíváme přebytků mateřského mléka jiných maminek, které se stanou dárkyněmi. Dárkyní se může stát kterákoli matka, která má velké přebytky vlastního mateřského mléka, souhlasí s dárcovstvím a splňuje přesně dané zdravotní požadavky.

Toto mléko se posléze za jasně daných podmínek zpasterizuje, zamrazí a v případě potřeby použije pro ostatní novorozence.

Nutriční sestra je zodpovědná za pasterizaci, skladování a přípravu mléka pro děti na jednotlivých odděleních. Dále jako laktační poradkyně vede laktační poradnu pro matky dětí na JIRP a JIP, kde je seznamuje s alternativními metodami extrakce mléka pro jejich děti a vysvětluje strategii pro udržení laktace do doby, kdy bude moci být miminko plně kojené.

Systém práce nutriční sestry:

  • zajistit bezproblémový chod mléčné kuchyně

  • zajistit správný sběr, pasterizaci, uchovávání a následnou distribuci mléka na oddělení

  • vést podrobnou dokumentaci o dárkyních a skladovaném mléku

  • zajistit maximální bezpečnost při všech procesech, které jsou s přípravou mléka spojené

  • vytvořit optimální prostředí pro podporu matek v udržování laktace, odstříkávání mléka a kojení na oddělení i v rámci rodičovského klubu